การทำงานของระบบโซล่าเซลล์

1. Solar Panels เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
2. Inverter จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่เป็นระบบไฟฟ้าใช้ในอาคาร
3. Backup Battery Bank (ถ้ามี) จะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
4. Web Monitoring สามารถดูกำลังการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในขณะนั้น รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสู่สายไฟของการไฟฟ้า (Power Grid)


ตำแหน่งการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในอาคาร

1. Solar panelsแผงโซล่าเซลล์ วางติดตั้งไว้บนหลังคา หรือพื้นที่ที่สามารถรับแสงได้ตลอดวัน
2. Hybrid Inverter ติดตั้งไว้บริเวณแผงโซล่าเซลล์
3. AC Breaker Panel ติดตั้งใกล้กับ inverter เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์
4. Battery Bank (ถ้ามี) ติดตั้งไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
5. Smart Meter มิเตอร์อัจฉริยะ ที่สามารถดูกำลังการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในทุกช่วงเวลา รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสู่สายไฟของการไฟฟ้า (Power Grid)