เราคือผู้ให้บริการ

Solar on grid
Solar off grid
Solar Private PPA

Solar on grid

คือ การใช้ระบบโซล่าเซลล์ร่วมกับระบบไฟฟ้าเดิมที่ติดตั้งในอาคารหรือที่พักอาศัย หากไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์มากเกินความต้องการ กระแสไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตก็จะจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า หากไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์น้อยกว่าความต้องการ กระแสไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าก็จะจ่ายเข้าสู่อาคาร

สำรวจพื้นที่ติดตั้ง

บริการติดตั้ง

จัดทำและยื่นเอกสาร

ตรวจเช็ค/ทำความสะอาด

Solar off grid

คือ การใช้ระบบโซล่าเซลล์โดยไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในอาคาร เหมาะกับพื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า หรือ การใช้แบตเตอรี่ร่วมเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้ามาใช้ในช่วงเวลากลางคืน

ไม่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า

Solar private PPA

คือ Solar Power4 จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับอาคารและดูแลรักษาระบบ โดยเจ้าของอาคารชำระเพียงค่ากระแสไฟฟ้า