หมู่บ้าน ศิริทรัพย์ทวีโชค 25 KW

บ้านคุณประยุทธ สีส่วน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 5 KW

บ้านพักอาศัย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ